Alfa lipoinska kiselina* (ALA – Alpha Lipoic Acid) je masna kiselina i potentan prirodni antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja. U malim količinama se stvara u našem organizmu, međutim, te količine često nisu dovoljne za optimalnu zaštitu i prevenciju zdravstvenih problema

*Poznata je još kao i tioktinska kiselina

ALA: Naučni dokazi

Korišćenje ALA (alfa lipoinske kiseline) u toku trudnoće omogućava:

  • Pojačavanje fetalnih membrana10
  • Smanjenje inflamacije10
  • Usporava remodelovanje tkiva10
ALA naučni dokazi

ALA POJAČAVA fetalne membrane

Tumor nekrozis factor (TNF) je jedan od faktora koji uzrokuje slabljenje fetalne membrane. Povećana koncentracija TNF u toku trudnoće može dovesti do slabljenja fetalne membrane i do prevremenog porođaja.

Studija je pokazala da Alfa lipoinska kiselina (LA) neutrališe dejstvo TNF faktora i pojačava snagu fetalne membrane (plavi stubić), što smanjuje rizik od prevremenog porođaja i pobačaja.

ALA POJAČAVA fetalne membrane grafikon

*o▲: p < 0.001

ALA SMANJUJE pro-inflamatorne faktore

Prostaglandin E2 (PGE2) je snažan proinflamatorni faktor čija povećana koncentracija kod trudnica može da dovede do pojave prevremenog porodjaja ili pobačaja. Tumor nekrozis faktor (TNF) dovodi do povećanja koncentracije PGE2 u organizmu.

Studija je pokazala da Alfa lipoinska kiselina (LA) neutrališe dejstvo TNF faktora (plavi stubić) i na taj način indirektno snižava nivo PGE2 u organizmu, što smanjuje rizik od prevremenog porođaja i pobačaja.

ALA SMANJUJE pro-inflamatorne faktore grafikon

*o▲: p < 0.001

ALA INHIBIRA remodelovanje membrane

Matriks metaloproteinaza 9 (MMP 9) je faktor koji, između ostalog, ako se nalazi u visokoj koncentraciji u organizmu može da dovede do remodelovanja fetalne membrane i smanjenja njene izdržljivosti, što posledično može dovesti do pojave prevremenog porođaja ili pobačaja.

Koncentracija MMP 9 se značajno povećava pod dejstvom Tumor nekrozis faktora (TNF). Dodavanje Alfalipoinske liseline (LA) neutrališe dejstvo TNF (plavi stubić) i na taj način smanjuje nivo MMP 9 u organizmu što značajno smanjuje mogućnost za pojavu prevremenog porođaja ili pobačaja.

ALA INHIBIRA remodelovanje membrane grafikon

*o▲: p < 0.001

Reference

1. Robert M. Moore et all. Alpha-Lipoic Acid Inhibits Tumor Necrosis Factor-Induced Remodeling and Weakening of Human Fetal Membranes. Biology of Reproduction 80, 781–787 (2009);

Nazad na početnu