Alfa lipoinska kiselina* (ALA – Alpha Lipoic Acid) je masna kiselina i visoko potentan prirodni antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja. U malim količinama se stvara u našem organizmu, međutim, te količine često nisu dovoljne za optimalnu zaštitu i prevenciju zdravstvenih problema.

*Poznata je još kao i tioktinska kiselina

ALA: Naučni dokazi

Korištenje ALA (alfa lipoinske kiseline) u toku trudnoće omogućava:

  • Jačenje fetalnih membrana10
  • Smanjenje inflamacije10
  • Usporava remodelovanje tkiva10
ALA naučni dokazi

ALA JAČA fetalne membrane

Tumor nekrozis factor (TNF) je jedan od faktora koji uzrokuje slabljenje fetalne membrane. Povećana koncentracija TNF-a u toku trudnoće može dovesti do slabljenja fetalne membrane i kao posljedicu do prijevremenog porođaja.

Studija je pokazala da Alfa lipoinska kiselina neutrališe dejstvo TNF faktora i pojačava snagu fetalne membrane (plavi stubić), što smanjuje rizik od prijevremenog porođaja i pobačaja.

ALA POJAČAVA fetalne membrane grafikon

*o▲: p < 0.001

ALA SMANJUJE pro-inflamatorne faktore

Prostaglandin E2 (PGE2) ) je snažan proinflamatorni faktor čija povećana koncentracija kod trudnica može da dovede do pojave prijevremenog porođaja ili pobačaja. Tumor nekrozis faktor (TNF) dovodi do povećanja koncentracije PGE2 u organizmu.

Studija je pokazala da Alfa lipoinska kiselina (ALA ili LA) neutrališe dejstvo TNF faktora (plavi stubić) i na taj način indirektno snižava nivo PGE2 u organizmu, što smanjuje rizik od prijevremenog porođaja i pobačaja.

ALA SMANJUJE pro-inflamatorne faktore grafikon

*o▲: p < 0.001

ALA INHIBIRA remodelovanje membrane

Matriks metaloproteinaza 9 (MMP 9) je faktor koji, između ostalog, ako se nalazi u visokoj koncentraciji u organizmu može da dovede do remodelovanja fetalne membrane i smanjenja njene izdržljivosti, što posljedično može dovesti do pojave prijevremenog porođaja ili pobačaja.

Koncentracija MMP 9 se značajno povećava pod dejstvom Tumor nekrozis faktora (TNF). Dodavanje Alfa lipoinske liseline (ALA ili LA) neutrališe dejstvo TNF (plavi stubić) i na taj način smanjuje nivo MMP 9 u organizmu što značajno smanjuje mogućnost za pojavu prijevremenog porođaja ili pobačaja.

ALA INHIBIRA remodelovanje membrane grafikon

*o▲: p < 0.001

Reference

1. Robert M. Moore et all. Alpha-Lipoic Acid Inhibits Tumor Necrosis Factor-Induced Remodeling and Weakening of Human Fetal Membranes. Biology of Reproduction 80, 781–787 (2009);

Nazad na početnu